Zaloguj się | Zarejestruj się
 

efektywnosc energetyczna

 

Efektywność energetyczna w krajach UE

Dzisiejszy świat stoi w obliczu wielu problemów: globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego, zanieczyszczenia środowiska, kurczących się zasobów energetycznych itd., które zagrażają nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom. Ekologia jest dziś w modzie, jednak każdy ma obowiązek podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Na szczęście, mieszkańcy niemal wszystkich krajów świata zdali sobie sprawę z konieczności ochrony naszej planety przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. W wielu krajach podjęto aktywne działania w celu obniżenia emisji CO2. Międzynarodowym wysiłkom przewodniczy Unia Europejska, która dąży do prowadzenia międzynarodowych negocjacji w celu ujarzmienia zmian klimatu .Oznacza to podjęcie walki o nowe porozumienie, które będzie ambitne na miarę powagi stojącego przed nami wyzwania klimatycznego, a także nakierowanie świata na ścieżkę stabilizacji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., a następnie zmniejszenie tych emisji co najmniej o połowę poziomu z 1990 r. do roku 2050.

Celem jest stworzenie zrównoważonego, niskowęglowego systemu energetycznego oraz możliwie jak najszybsze jego wdrożenie. Oznacza to koncentrację na kwestiach zwiększenia efektywności energetycznej, która znacząco ograniczy globalne emisje przy zerowych kosztach lub nawet zysku, przyspieszenia rozwoju oraz opracowania nowych, ekologicznych technologii energetycznych, a także zapewnienia dostępności niezbędnych mechanizmów finansowania.

Ponad połowa wymaganych inwestycji zostanie zrealizowana w krajach rozwijających się. Zatem Unia stara się tworzyć innowacyjne, międzynarodowe źródła finansowania opierając się na poziomach emisji w poszczególnych krajach oraz ich możliwościach finansowych.

W 2000 roku uruchomiony został Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu (ECCP), który ma na celu określenie efektywnych środków na rzecz ograniczenia emisji. Rządy krajów unijnych wyznaczyły maksymalne roczne pułapy emisji CO2 dla ponad 10,5 tys. elektrowni i wysoce energochłonnych fabryk, które odpowiadają za niemal połowę całkowitej emisji CO2 w UE. Celem innych działań podejmowanych w ramach ECCP jest zwiększenie efektywności wykorzystywania paliwa przez samochody oraz efektywności energetycznej budynków. W 2008 roku przywódcy europejscy przyjęli pakiet klimatyczno-energetyczny, który uwzględnia szereg propozycji podjęcia konkretnych działań oraz zbiór ambitnych celów. Europa zobowiązała się obniżyć do roku 2020 emisję gazów cieplarnianych przynajmniej do poziomu 20% poniżej wartości z roku 1990, a zobowiązanie to wzrośnie do 30%, jeżeli na takie warunki zgodzą się inne kraje uprzemysłowione.

 

 

 efektywnosc energetyczna                                           Efektywność energetyczna – obniżenie zużycia energii pierwotnej, mające miejsce na etapie zmiany napięć, przesyłu, dystrybucji lub zużycia końcowego energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i/lub zmianami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodują obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej.

 

shaddow main

 

Efektywność energetyczna Polski na tle krajów UE

 

W Polsce, w ciągu ostatnich 10 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się, dlatego priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.  

eurostatEfektywność energetyczna Polski na tle krajów UE

Źródło: Eurostat

 

 

shaddow main

 

Przepisy i projekty dotyczące efektywności energetycznej w Polsce

 

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r.

 

 

 

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów, jako mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w trzech obszarach tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Pozyskanie białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla firm sprzedających energię odbiorcom końcowym, w celu przedłożenia ich Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia. Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Ustawa zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-oszczędnościowych, przedsiębiorca będzie mógł uzyskać daną ilość certyfikatów w drodze przetargu ogłaszanego przez Prezesa URE. Firmy będą miały również możliwość kupna certyfikatów na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.

 

 

 

Projekt Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/32/WE (CA ESD II). W dniach 25-26 października 2011 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie odbyło się pierwsze Spotkanie Plenarne projektu Akcji Wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (ang. Concerted Action of the energy end-use efficiency and energy services Directive II, CA ESD II), realizowanego w ramach programu „Inteligentna Energia – Program dla Europy” (IEE II). Celem projektu jest stworzenie struktury służącej wymianie informacji pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej wraz z Chorwacją i Norwegią nt. wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Aktywne forum wymiany informacji stwarza możliwość każdemu z państw członkowskich Unii Europejskiej podzielenia się jego wiedzą i doświadczeniem oraz umożliwia omówienie i zastosowanie najkorzystniejszych rozwiązań dotyczących wdrażania postanowień Dyrektywy 2006/32/WE. Spotkania Plenarne CA ESD II odbywać się będą w krajach, które aktualnie przewodniczą w Unii Europejskiej. Projekt będzie trwał do 30 maja 2013 r. Polska jest leaderem jednego z głównych tematów na temat efektywności energetycznej w sektorze publicznym. W spotkaniach CA ESD II udział biorą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, Chorwacji i Norwegi oraz pracownicy Komisji Europejskiej.

 

    

  Poradniki i normy: 

 

ikonapdf Dyrektywa 2011-65-UE (RoHS II) 

ikonapdf Dyrektywa 2012-19-UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

ikonapdfDyrektywa 2012-27-UE z 25.10.2012 w spr. efektywności energetycznej

ikonapdf Odpowiedzi KE na najcześciej zadawane pytania dot wycofania żarówek

 ikonapdf Opracowanie IEA  Phase-out of incandescent lamps

ikonapdf Tabela zamienników tradycyjnej żarówki wg wartości strumienia świetlnego, opracowanie ELC

ikonapdf Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011

ikonapdf Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005

ikonapdf Stanowisko LightingEurope z 16.04.2013 w sprawie etykietowania lamp

ikonapdf Zamienniki wycofywanych żarówek - Informacja  dla konsumentów ze strony Komisji Europejskiej

 

shaddow main
 

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij