Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Projektowanie oświetlenia awaryjnego

shaddow main 

 

oswietlenie-ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne jest nieodzowną częścią budynkowej instalacji elektrycznej. Sens jego stosowania podyktowany jest statystykami awarii i pożarów. Dane zebrane na przestrzeni lat pozwalają określić, że wśród przyczyn wszystkich pożarów obiektów, źle wykonana instalacja elektryczna stanowi aż 30% (według niektórych źródeł nawet 35%) przypadków. Pożar instalacji elektrycznej może wystąpić na skutek źle dobranego zabezpieczenia do przekroju przewodu, przez co nagrzewa się on powyżej dopuszczalnej temperatury. Podobną sytuację mamy w przypadku zwarć w odbiorach, lub w instalacji, gdy czas zadziałania zabezpieczenia jest dłuższy niż dopuszczalny.

 

Pożar w budynku jest zagrożeniem nie tylko dla konstrukcji budynku, ale głównie dla przebywających w środku ludzi. Najważniejszą kwestią podczas pożaru, dla jednostek straży pożarnej jest ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia. W budynkach o kubaturze co najmniej 1000 m3 wymaga się instalowania głównego wyłącznika ppoż. prądu, który ma za zadanie odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich odbiorników poza urządzeniami przeciwpożarowymi. Do takich urządzeń należy zaliczyć oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne (podstawa: § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Dz.U. Nr 121/2003, póz. 1138). Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, oświetlenie to może zostać wykonane na podstawie projektu opracowanego przez uprawnionego projektanta instalacji elektrycznych, oraz uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. Bezpieczeństwa pożarowego. Dopuszczenie instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanej na podstawie uzgodnionego projektu, nastepuje dopiero po wykonaniu prób odbiorczych, potwierdzających jej poprawne działanie. Przekazana do eksploatacji instalacja wymaga okresowych badań, które należy prowadzić zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku ( podstawa: wymagania § 3 ust. 2 i 3).

 

shaddow main 

 

Wymagania dotyczące projektowania oraz wykonywania oświetlenia awaryjnego zostały przedstawione w następujących dokumentach formalno-prawnych:

           
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002, póz. 690 z późniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 109/2004, poz. 1156).

 

shaddow main 

 

oswietlenie-kina

Podstawowe wymogi dotyczące projektowania i wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zostały zawarte w § 181:

                        
 • Budynek, w którym zanik napięcia w elektrycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

 • Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których nawet krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować następstwa wymienione w ust. 1, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujacych w pomiesczeniu i wynosić nie mniej niż 1 godzinę.

 

 

 

shaddow main 

 

Miejsca w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne: 

oswietlenie-parkingu

           
 • w pomieszczeniach: widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • pomieszczeniach wystawowych w muzeach,
 • pomieszczeniach o powierzchni ponad 1000m2, w garażach oświietlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
 • na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń wymienionych w pkt. 1., oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • w wysokich i wysokościowych  budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

 nowoczesne biuro - oswietlenie                                                                                                                                             
 • oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w których oświetlenie bezpieczeństwa spełnia warunek określony w ust. 5 dla oświetlenia ewakuacyjnego, a także wymagania Polskich Norm w tym zakresie,

 • świetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego,

 • W pomieszczeniu, które jest użytkowane przy zgaszonym oświetleniu podstawowym, należy stosować oświetlenie przeszkodowe, zasilane napięciem bezpiecznym, służące uwidocznieniu przeszkód wynikających z układu budynku, drogi komunikacyjnej lub sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji.

 • oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji należy wykonywać zgodnie  z Polskimi Normami, dotyczą wymagań w tym zakresie.

   

   

shaddow main 

 Wymagania dla przewodów zasilających obwody oświetlenia awaryjnego zawarto w § 187:

oswietlenie witryny sklepu

 

 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak nie mniejszy niż 90 minut.

 

Dopuszcza się ograniczenie czasu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, o której mowa w ust. 3, do 30 minut, dla przewodów i kabli znajdujących się w obrębie przestrzeni chronionych stałym urządzeniem gaśniczym tryskaczowym, oraz dla przewodów i kabli zasilających i sterujących urządzeniami klap dymowych.

 

    

  

 

shaddow main 

 

Miejsca w, których należy instalować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego:

oswietlenie-ewakuacyjne-miejsca-montowania-opraw

 

 

- przy każdych drzwiach będących wyjściem ewakuacyjnym,
- w pobliżu schodów tak, by zapewniały oświetlenie każdego stopnia,
- w odległości nie większej niż 2 m od każdego miejsca zmiany poziomu,
- przy znakach bezpieczeństwa,
- przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- przy skrzyżowaniu korytarzy dróg ewakuacyjnych,
- po zewnętrznej stronie wyjścia z każdego budynku,
- w pobliżu punktu pierwszej pomocy,
- w pobliżu każdego urządzenia ppoż. oraz przycisku alarmowego (w tym Głównego Wyłącznika Prądu)

 

 

 shaddow main

 

Wymagane natężenie oświetlenia

 

Natężenie oświetlenia musi wynosić nie mniej niż 1 Lx, a przy punkach pierwszej pomocy oraz urządzeniach ppoż. nie mniej niż 5 Lx.W przypadku drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2 m, natężenie oświetlenia mierzone w jej osi przy podłodze musi wynosić > 1 Lx, natomiast w obszarze środkowym nie mniejszym niż połowa szerokości drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć więcej niż o 50%. W przypadku dróg o szerokości większej niż 2 m należy oświetlenie ewakuacyjne uzupełnić oświetleniem antypanicznym lub projektować je jak oświetlenie dróg równoległych.

 

Na drogach ewakuacyjnych stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia nie może być większy niż 1:40. Ma to na celu wyeliminowanie zjawiska olśnienia przykrego.
Podczas projektowania oświetlenia awaryjnego należy również pamiętać o maksymalnym czasie, po którym powinno ono zadziałać oraz spełniać warunek odległości widzenia znaku ewakuacyjnego. Czas zadziałania opraw oświetlenia awaryjnego nie może być dłuższy niż 1 s.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij