Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal swiatlo.com

z dnia 18 Lutego 2014r.

 

                                                        

                                                                              

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.     Właścicielem portalu www.swiatlo.com (zwanego dalej: „Portalem”) jest firma LEDNEWS, z siedzibą we Wrocławiu 52-416 przy pl. Ludwika Solskiego 4a/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 219421, identyfikujący się numerem NIP 8942368879 oraz numerem Regon 021689755., zwana dalej Usługodawcą.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Portalu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

3.     Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Portalu.

4.     Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Portalu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.

6.     W ramach Portalu, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.     Rejestracja i uczestnictwo Użytkownika w Portalu jest bezpłatne.

8.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Portalu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 2 Definicje

1.     Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

2.     Hasło - oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

3.     Konto Użytkownika - konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie, po dokonaniu przez niego poprawnej Rejestracji, przy każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła. Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Portalu. Użytkownik ma możliwość dokonywania zmiany danych po zalogowaniu się na Konto Użytkownika w dowolnym czasie.

4.     Nazwa Użytkownika - oznacza ustalony przez Użytkownika ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Użytkownikowi, ustalony przez Użytkownika podczas rejestracji na Portalu.

5.     Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego wysyłanego do Użytkowników Portalu, zawierającego przegląd aktualnych wiadomości z branży, prezentacje najnowszych produktów, realizacji, prezentacji firm.

6.     Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Portalu.

7.     Regulamin - niniejszy Regulamin.

8.     Strony - Usługodawca i Użytkownik.

9.     Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Portalu przez Usługodawcę.

10.   Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

11.   Usługa - usługa obejmuje udostępnianie przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Portalu:

a.     możliwość otrzymywania na Adres e-mail Użytkownika, Newslettera;

b.     możliwość otrzymywania Magazynu udostępnianego na Portalu;

12.   Użytkownik - – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała prawidłowej Rejestracji w serwisie i tym samym uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.


§ 3 Wymagania techniczne

1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 4 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji, co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


§ 4 Rejestracja

1.     Użytkownik może założyć indywidualne Konto Użytkownika na Portalu.

2.     Zakładając Konto Użytkownika, wypełnia on dedykowany do tego celu formularz rejestracji.

3.     Po wpisaniu danych rejestracyjnych Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

4.     Rejestracja potwierdzana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

5.     Wypełniając formularz Rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

6.     Wypełniając formularz Rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych obsługą techniczną przez Portal.

7.     Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

8.     Użytkownik po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Użytkownika i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.


§ 5 Prawa obowiązki Usługodawcy

1.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a.     jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

b.     za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego loginu i hasła Użytkownika przez Użytkownika;

c.     szkody będące wynikiem podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji;

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

4.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

1.     Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.     korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

b.     korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c.     korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

d.     korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Usługodawcę;

3.     Uzyskanie dostępu do bazy danych Portalu w sposób inny niż wynikający z Regulaminu, w szczególności za pomocą oprogramowania niebędącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu i może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.


§ 7 Prawa autorskie

 

       1. Na stronach Portalu prezentowane są zdjęcia produktów oraz realizacji producentów oświetleniowych. Pełnie praw autorskich i majątkowych do zdjęć utrzymują właściciele utworów.   Użytkownik nie może kopiować oraz rozpowszechniać zdjęć udostępnionych w Portalu.


§ 8 Uwagi do funkcjonowania Portalu

1.     Wszelkie uwagi do funkcjonowania Portalu można przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 


§ 9 Polityka prywatności

1.     Portal nie zbiera danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm. )

2.     Podawane adresy e-mail przez Użytkowników podczas Rejestracji, są na użytek Portalu i nie są udostępniane osobom trzecim.

3.     Dane jakie Użytkownik podaje przy rejestracji są wykorzystywane do prowadzenia Portalu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Portalu.

4.     Portal używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Usługodawcy, na komputerze osoby odwiedzającej Portal. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Usługodawcę usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Portal. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Użytkowników, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów wirusy.

5.     Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 


§ 10 Postanowienia końcowe.

1.     Aktualny Regulamin jest publikowany na Portalu

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

3.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

4.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2014 r.

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij